Święty Stanisław biskup męczennik w świadomości Ziemiaństwa Polskiego – w pieczęci, herbie oraz na obrazie z kościoła pw. Marii Magdaleny w Koszycach.

 W tym roku zapewne na wzór lat ubiegłych w maju zostaną zorganizowane uroczystości  ku czci Świętego Stanisława , biskupa i męczennika . W związku z tym chciałbym czytelnikom pokrótce przypomnieć jak święty wpisał się w świadomość Ziemiaństwa Polskiego  .  

Święty Stanisław biskup męczennik  jest  patronem Polski i wielu  Polskich   Miast , pod jego wezwaniem znajduje się wiele kościołów niektóre pamiętają  poprzednie epoki, niektóre z nich budowane były przez możnowładców –  oświeconych Sarmatów  np. w okresie manieryzmu lubelskiego Vice Kanclerz Królestwa Polskiego   Henryk Firlej (1574-1626).wybudował  kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa  Męczennika w Czemiernikach  jako wotum  wynagradzające Bogu krzywdy,  ród Firlejów   bierze początek od protoplastów  wywodzących  się z Bejsc powiat Kazimierza Wielka.

Św. Stanisław biskup męczennik  jest  upamiętniony też  na  średniowiecznych  pieczęciach książęcych ,  średniowiecznej   pieczęci miejskich -Wójtów Krakowa, orderach  , na licznych obrazach w tym na obrazie z kościoła pw. Marii Magdaleny w Koszycach (parafia Koszyce) oraz w  herbie miasta Koszyce (małopolska) .

 

Św. Stanisław Biskup Męczennik w Pieczęci książęcej i miejskiej

Fot. Pieczęć Leszka Czarnego . ZRÓDŁO: Archiwum Główne Akt dawnych w Warszawie.

„Leszek, ks. krakowski, sandomierski i sieradzki, rozstrzyga spór między Piotrem, prepozytem klasztoru w Miechowie, a rycerzami Mikołajem i Wojciechem z miejscowości Grabossow o dobra Smroków na korzyść klasztoru
pergamin 38,2 x 13,9 + 2,4 cm
Bożogrobcy Miechów. Wyd.: KDMłp., t. 2, nr 509, s. 169, 170.

Książę klęczący przed św. Stanisławem odprawiającym mszę świętą. Część centralną kompozycji stanowi mensa ołtarzowa przykryta obrusem, na której stoi wysoki krzyż i zapalona świeca. Po prawej stronie mensy ukazany z profilu biskup unoszący w górę kielich, w szatach pontyfikalnych, w infule na głowie, która otoczona jest nimbem. Po stronie lewej klęczący książę, ze złożonymi i uniesionymi wysoko rękami, odziany w kiecę bez rękawów nałożoną na zbroję kolczą, przy boku na pasie ma zawieszony miecz, na głowie czepiec kolczy przykryty płasko ściętym walcowatym hełmem, głowa lekko skierowana w stronę widza. Za plecami księcia zatknięty w ziemię trójstrefowy proporzec, z godłem pół lwa, pół orła. Pole pomiędzy schematycznie zaznaczoną posadzką a wewnętrznym okręgiem ograniczającym pole legendy, wypełnia motyw roślinny. Ponad ołtarzem umieszczono napis na banderoli”.

Fot. Pieczęć Wójtów  miasta Krakowa – pieczęć z XIII wieku. Postać  świętego patrona – Św. Stanisława biskupa męczennika po prawej stronie . ŹRÓDŁO Jagiellońska biblioteka Cyfrowa

Pieczęć z symbolem budowli ze średniowiecza  odwołuje się do roli Krakowa jako ośrodka władzy państwowej  .Powstanie pieczęci   jest  związane  z  programami   zjednoczenia Polski  oparte o ośrodki w Wielkopolsce i w Dzielnicy Senioralnej którą miał władać najstarszy książę piastowski – senior.

Nie bez znaczenia pozostaje  fakt iż  w Małopolsce  w II połowie XIII wieku istniało stronnictwo proczeskie na czele z biskupem Pawłem z Przemankowa  (dzisiejszy Przemyków w Gminie Koszyce) do tego stronnictwa należała żona Leszka Czarnego – Gryfina Halicka (1248 -1309 ), stronnictwo  również dążyło do zjednoczenia Polski ale pod rządami Przemyślidów, po rządach Przemyślidów w Polsce pozostał urząd Starosty.

 

Św. Stanisław Biskup Męczennik w herbie.

 Herb Koszyc. ŻRÓDŁO : Koszyce_m_herb.png

Wizerunek św. Stanisława biskupa męczennika   w herbie Koszyc zaczerpnięty został z motywu  XIII wiecznej pieczęci Wójtów Krakowskich. Proszę zwrócić uwagę że święty jest przedstawiony w herbie  w kolorze złotym na niebieskim tle  .To podkreśla zachowanie ceremoniału dworskiego  na podstawie którego miejsce zostało oznaczone w średniowieczu  odpowiednim znakiem na wzór zachodnioeuropejski.

 

Św. Stanisław Biskup Męczennik  na  obrazie  z kościoła pw. Marii Magdaleny w Koszycach .

  „Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk ludzkich; Tobie go przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia”.

Takie słowa wypowiada biskup krakowski Stanisław podczas podniesienia Hostii przed swoją męczeńską śmiercią  , ta scena jest upamiętniana na obrazie na  bocznym ołtarzu  w Koszycach w kościele pw. Marii Magdaleny .

Autor obrazu pokazuje w swoim  dziele  świat krajobrazu pełen swojskości  na tle którego  król Polski  – Bolesław Śmiały   bierze zamach by dokonać  zabójstwa natomiast   św. Biskupa Stanisława należy utożsamiać z obrońcą  praw narodu , praw do  zwyczaju.

A zatem świat swojskiej  przyrody uczestniczy w   spotkaniu dobra i zła . To historyczne średniowieczne  wydarzenie  które wydarzyło się 11 kwietnia  w 1079 roku  na peryferiach chrześcijańskiej średniowiecznej feudalnej  Europy połączone zostało z   owocem  ziemi i prac ludzkich rąk  w którym uczestniczy dwóch głównych  bohaterów .

Pierwszy główny  bohater  to  biskup  Stanisława ze Szczepanowa   jako   pomazaniec Boży – namaszczony olejami świętymi, broniący praw Narodu , praw do zwyczaju.  który dąży do   pokoju . Biskup jest przedstawiony jako  wielbicielem średniowiecznej   Arkadii (Krainy Szczęśliwości – Polski ) nad którą i dziś  chce  czuwać.

Drugi główny  bohater to  król  Bolesław Śmiały – władca Polski  również namaszczony olejami świętymi  na obrazie  nikt nie może powstrzymać  jego zamiaru ,  nawet żołnierz – króla    który upadł , może został   odepchnięty i upadł  naruszając  nietykalność władcy, a drugi zachowuje bierność  bo   król  którym kierują zasady feudalizmu  już wybrał   plan,  podstawą którego jest  wojna przeciw poddanym i  samemu  Bogu w którym ukryta jest  przyszłości Narodu.

Kult św. Stanisława biskupa męczennika na przestrzeni epok   był różny , ulegał wzmocnieniu – historia  męczennika  padała na podatny grunt . Kult dodawał większego znaczenia  dla patriotyzmu Polaków , używany był  w poszukiwaniu genealogii.   Głęboko wpisywał się w historię ziemiaństwa , lokalnych społeczności   -małych  ojczyzn.

 Polska  która  rozwijała się  i rosła w siłę  ,   czerpała  ze źródeł historii oraz z historii  antycznych  .  Polska  która wprowadzała doktrynę ustrojową , ideologię polityczną , styl życia , obyczaje , światopogląd , prądy kulturowe. W tym wszystkim była  potrzebna  wiara i tradycja , bo w narodzie zaszyty jest  kod kulturowy wiary w moc Bożą .

Gdy na stolicę Piotrową został wybrany nasz rodak Karol Wojtyła  i już  jako Polak Papież , Jan Paweł II w pierwszej pielgrzymce do Ojczyzny odwiedził miejsce spoczynku   św. Stanisława biskupa męczennika w  Krakowie  w ten sposób wziął przykład z Polskich Władców  którzy jako Polacy którzy  zasiadali  na  urzędach królewskich   to samo czynili.

Kult św. Stanisława biskupa męczennika w   czasach  zaborów ,okupacji hitlerowskiej  w  socjalizmie   znacząco  osłab gdyż nie można było przekazywać pokoleniom przyszłym dorobku związanego z tradycją do świętego choć byli i tacy którzy głośno  mówili o potrzebach  Ojczyzny np. błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko   .

Idea Arkadii jako Krainy Szczęśliwości , idea   antycznej    Oświeconej Długoszowskiej  Sarmacji  która wpisywała  się w Rzeczpospolitą  Obojga Narodów oraz zaszyty od wieków  kod kulturowy w Polakach każe nam wierzyć że Polska istnieje bo tego chce TEN KTÓRY JEST  – Bóg.

To ON ukazuje narodom  swoją sprawiedliwość . ON wydobywa z łona matki i czyni bezpiecznym u jej piersi . To ON przywraca jedność i zbawienie. Obyśmy dobrze umieli służyć  Ojczyźnie swojej.

Opracowanie Paweł Staniszewski.

Źródła :

Ikp Proszowice artykuł pt: Na tarczach z świętym Stanisławem biskupem  męczennikiem.

Język Polski oblicza epok1,1

Encyklopedia PWN

Jagiellońska biblioteka Cyfrowa

Koszyce_m_herb.png

Archiwum Główne Akt dawnych w Warszawie

Ikonografia św. Stanisława męczennika i biskupa krakowskiego

Przedkanonizacyjny kult św. Stanisława biskupa

Miejsce Męczeństwa św. Stanisława w kulturze i świadomości narodowej Polaków

Opowieści i legendy – Sarmatyzm – Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

Herby miast małopolskich do końca XVIII wieku

Historia parafii Czemierniki.

Ołtarz boczny św. Stanisława biskupa męczennika w kościele pw. Marii Magdaleny w Koszycach

Liturgia dnia

Msze Święte

Niedziele i Święta:
08:00, 11:00, 16:00
Dni powszednie:
podziałek, środa-sobota: 18:00
wtorek: 07:00

Wiadomości diecezjalne